Neprihlásený použivateľ
Kancelárske potreby www.OlhaOffice.sk | papier, tonery, tlačiarne
0,00 € 0

Domov

Môj účet

Novinky

Akcie

Zvýhodnené balenia
           

Diava Politúra leštiaci prípravok na nábytok 200 ml
kód: LA6512
merná jednotka: ks
 
Cena bez DPH 1,86 €
Cena s DPH 2,23 €
 

 
Popis:

» politúra na nábytok
» najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku
» zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, odolná voči vode

DIAVA politúra

Obsahuje: benzín/ropný/, hydrogenačne odsírený, ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

Návod na použitie:

Diavu politúru naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou / sprchou.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: >ako 30% alifatické uhľovodíky, parfum:LIMONENE, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.
Objem: 200 ml

Výrobca: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Bulharská 40, Trnava 917 02 Slovenská republika tel.: 00421/335 901 111 www.tatrachema.sk
Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava Limbova 5 833 05 Bratislava tel.č.00421/254774166
 
 
 
Rýchle odkazy
>  Domov
>  Novinka
>  Akcia
Kontakt
>  Kontaktné údaje
   olha@olha.sk
   0905 323 233
Užitočné informacie
>  Obchodné podmienky
>  Ochrana osobných údajov
 
>  Registrácia
>  Prihlásenie
>  Zabudnuté heslo
 
© 2022 OLHA TRADE, s.r.o.
Website by LOFIS